НЕОДНОРІДНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ВЕКТОРНОГО ПОРЯДКУ З ДИСИПАТИВНОЮ ПАРАБОЛІЧНІСТЮ Й ДОДАТНИМ РОДОМ

  • V. А. Litovchenko Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
  • M. Y. Gorbatenko Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
Ключові слова: неоднорідна задача Коші, об'ємний потенціал, параболічні рівняння векторного порядку, фундаментальний розв'язок

Анотація

Параболічність у сенсі як Петроського, так і Шилова має скалярний характер, вона не спроможна враховувати специфіку неоднорідності середовища. У зв'язку з цим на початку 70-х років С.Д. Ейдельман запропонував так звану $\vec{2b}$-параболічність, яка є природним узагальненням параболічності за Петровським на випадок анізотропного середовища. Детальне дослідження задачі Коші для рівнянь з такою параболічністю проведено в працях С.Д. Ейдельмана, С.Д. Івасишена, М.І. Матійчука та їх послідовників.

Розширенням параболічності за Шиловим на випадок анізотропних середовищ є $\{\vec{p},\vec h\}$-параболічність. Клас рівнянь з такою параболічністю досить широкий, він охоплює класи Ейдельмана, Петровського, Шилова та дозволяє уніфікувати класичну теорію задачі Коші для параболічних рівнянь.

У даній роботі для неоднорідних $\{\vec{p},\vec h\}$-параболічних рівнянь з векторним додатним родом досліджуються умови, за яких задача Коші в класі узагальнених початкових функцій типу розподілів Гельфанда і Шилова буде коректно розв'язною. При цьому, неоднорідності рівнянь є неперервними за сукупністю змінних функціями скінченної гладкості, які стосовно просторової змінної спадають, а за часовою змінною є необмеженими з інтегровною особливістю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

[1] Эйдельман С.Д. Об одном классе параболических систем Докл. АН СССР. 1960, {\bf 133} (1), 40--43.
[2] Литовченко В.А. Задача Коши для {p, h}-параболических уравнений с коэфициентами, зависящими от времени Матем. заметки. 2005, 77 (3), 395--411. doi: 10.1007/s11006-005-0036-9
[3] У Хоу--синь Об определении параболичности систем уравнений в частных производных Успехи матем. наук. 1960, 15 (6), 157--161.
[4] Матийчук М.И., Эйдельман С.Д. О фундаментальных решениях и задаче Коши для параболических систем, коэффициенты которых удовлетворяют условию Динин Труды семинара по функц. анализу. Воронеж. 1967, 9, 54--83.
[5] Ивасишен С.Д., Эйдельман С.Д. 2b-параболические системы Труды семинара по функц. анализу. Киев: Ин-т матем. АН УССР. 1968, 1, 3--175.
[6] Ивасишен С.Д. Об интегральных представления и свойстве Фату для решений параболических систем Успехи матем. наук. 1986, 41 (4), 173--174.
[7] Ивасишен С.Д. Интегральное представление и начальные значения решений 2b-параболических систем Укр. матем. журн. 1990, 42 (4), 500--506.
[8] Івасишен С.Д., Пасічник Г.С. Про задачу Коші для 2b-параболічних систем зі зростаючими коефіцієнтами Укр. матем. журн. 2000, 52 (11), 1484--1496.
[9] Городецкий В.В. О локализации решений задачи Коши для 2b-параболических систем в классах обобщенных функций Дифф. уравн. 1988, 24 (2), 348--350.
[10] Eidelman S.D., Ivasyshen S.D., Kochubei A.N. Analytic methods in the theory of differential and pseudodifferential equations of parabolic type. Basel-Boston-Berlin: Birkhaser, 2004.
[11] Літовченко В.А. Коректна розв’язність задачі Коші для параболічних псевдодиференціальних систем у просторах нескінченно диференційовних функцій. Автореф. дис. … докт. фіз.-мат. наук: 01.01.02. Київ, 2009.
[12] Літовченко В.А. Фундаментальний розв’язок задачі Коші для {p, h}-параболічних систем зі змінними коефіцієнтами Нелін. колив. 2018, 21 (2), 189--196. https://doi.org/10.1007/s10958-019-04537-x
[13] Гельфанд И.М., Шилов Г.Е. Пространства основных и обобщенных функций. М.: Физматгиз, 1958.
[14] Гельфанд И.М. Некоторые вопросы теории дифференциальных уравнений. М.: Физматгиз, 1958.
[15] Dovzhytska I.M. The Cauchy problem for inhomogeneous parabolic Shilov equations Carpathian Math. Publ. 2021, 13 (2), 475484. https://doi.org/10.15330/cmp.13.2.475-484
References
[1] Eidelman S.D. About one class of parabolic systems Dokl. AN SSSR. 1960, 133 (1), 40-43. (in Russian)
[2] V. Litovchenko Cauchy problem for {p;h}-parabolic equations with time-dependent coecients Math. Notes. 2005, 77 (3-4), 364-379. doi: 10.1007/s11006-005-0036-9
[3] U. Hou-Sin On the defnition of parabolicity of systems of equations with partial derivatives Uspekhi Mat. Nauk. 1960, 15 (6), 157-161. (in Russian)
[4] Matyichuk Ì.I., Eidelman S.D. On fundamental solutions and the Cauchy problem for parabolic systems whose coe-cients satisfy the Dinin condition Proceedings of the seminar on functional analysis. Voronezh. 1967, 9, 54-83. (in Russian)
[5] Ivasishen S.D., Eidelman S.D. 2b-parabolic systems Proceedings of the seminar on functional analysis. Kyiv: Institute of Mathematics AN USSR. 1968, 1, 3-175. (in Russian)
[6] Ivasishen S.D. On integral representations and the Fatu property for solutions of parabolic systems Uspekhi Mat. Nauk. 1986, 41 (4), 173-174. (in Russian)
[7] Ivasishen S.D. Integral representation and initial values of solutions of 2b-parabolic systems Ukr. Math. J. 1990, 42 (4), 500-506. (in Russian)
[8] Ivasishen S.D., Pasichnik G.S. On the Cauchy problem for 2b-parabolic systems with increasing coeficients Ukr. Math. J. 2000, 52 (11), 1484-1496. (in Ukrainian)
[9] Gorodetskii V.V. On the localization of solutions of the Cauchy problem for 2b-parabolic systems in classes of generalized functions Diff. Equat. 1988, 24 (2), 348-350. (in Russian)
[10] Eidelman S.D., Ivasyshen S.D., Kochubei A.N. Analytic methods in the theory of diferential and pseudodiferential equations of parabolic type. Basel-Boston-Berlin: Birkhaser, 2004.
[11] Litovchenko V.A. Correct solvability of the Cauchy problem for parabolic pseudodifferential systems in spaces of infinitely differentiable functions. Autoref. thesis ... Dr. physics and mathematics Sciences: 01.01.02. Kyiv, 2009. (in Ukrainian)
[12] Litovchenko V.A. Fundamental Solution of the Cauchy Problem for {p;h}-parabolic systems with variable coeffcients J. Math. Sci. 2019, 243, 230-239. https://doi.org/10.1007/s10958-019-04537-x
[13] I. Gel'fand and G. Shilov Generalized Functions. Vol. 3. Theory of Differential Equations. Boston, MA: Academic Press, 1967.
[14] I. M. Gel'fand and G. E. Shilov Spaces of Basic and Generalized Functions. Moscow: Gos. Izd. Fiz. Mat. Lit., 1958. (in Russian)
[15] Dovzhytska I.M. The Cauchy problem for inhomogeneous parabolic Shilov equations Carpathian Math. Publ. 2021, 13 (2), 475-484. https://doi.org/10.15330/cmp.13.2.475-484
Опубліковано
2023-01-13
Як цитувати
[1]
Litovchenko, V. і Gorbatenko, M. 2023. НЕОДНОРІДНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ВЕКТОРНОГО ПОРЯДКУ З ДИСИПАТИВНОЮ ПАРАБОЛІЧНІСТЮ Й ДОДАТНИМ РОДОМ. Буковинський математичний журнал. 10, 2 (Січ 2023), 144-155. DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2022.02.10.