##author.submit.notAccepting##

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файли подання є документами у форматах LaTeX2ε та pdf.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Подання повинне містити анотацію та назву англійською мовою.
  • Необхідно надати два списки літератури, один з яких - повністю написаний латиницею. Англомовні джерела при цьому просто дублюються.
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

1. Стаття повинна містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Не допускається робити великі огляди опублікованих статей і результатів (крім оглядових статей), переказувати відомі факти, наводити посилання на неопубліковані роботи. Кожна стаття українською мовою супроводжується короткою анотацією українською мовою та анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова, а кожна стаття англійською мовою супроводжується  короткою анотацією англійською мовою та анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. (Наказ МОНУ  № 32 від 15.01.2018 р. п.3.4.6)


2. Редакція приймає статті українською або англійською мовою. 

3. Стаття повинна бути набрана у LaTeX2ε за зразком з використанням спеціально розробленого стильового файлу. Зразок оформлення статті та стильовий файл можна також отримати поштою, звернувшись із відповідним запитом за e-mail адресою журналу.

4. Обов'язковими елементами у вхідному LaTeX-файлі є: прізвище та ініціали автора (-ів) і назва статті англійською мовою (команди \author і \title відповідно); коротка назва статті для колонтитулів, тільки якщо основна назва надто довга (команда \shorttitle); прізвище та ініціали автора (-ів), назва статті, анотація та ключові слова і фрази українською та англійською мовами (команди \uaabstract та \enabstract відповідно); індексні класифікатори AMS 2010 та УДК (команди \subjclass та \UDC відповідно); установа (-ви) з повною адресою, в якій працює (-ють) автор (-и) (англійською мовою) та його (їх) e-mail (команди \institute та \email відповідно). 


5. Нумерувати тільки ті формули, на які є посилання, що оформлені за допомогою команди \eqref. Заборонено використовувати безпосередньо цифри (1), (2) тощо.

6. Посилання на літературу обов'язково оформляти за допомогою команди \cite. Заборонено використовувати безпосередньо цифри [1], [2] тощо. Скорочення назв журналів повинні відповідати стилю, що використовується в AMS (http://www.ams.org/msnhtml/serials.pdf). Всі літературні джерела зі списку літератури повинні бути процитовані в тексті, в іншому разі відповідний елемент повинен бути вилучений. Якщо стаття, на яку є посилання, має цифровий ідентифікатор doi (http://www.doi.org/index.html), то його обов'язково треба вказувати.

7. Використана література подається загальним списком в алфавітному порядку. Зразки бібліографічного опису книги, статті, тез доповідей конференцій: 
% *** КНИГА (в оригіналі англійською) 
\bibitem{k1} Author1 A.A., Author2 B.B., Author3 C.C. Title of the book. PublishingHouse, City, Year. 

% *** КНИГА як частина серії видань (в оригіналі англійською) 
\bibitem{k2} Author1 A.A., Author2 B.B., Author3 C.C. Title of the book. In: Editor1 A.A., Editor2 B.B. (Eds.) SeriesTitle, Number. PublishingHouse, City, Year. 

% *** КНИГА (в оригіналі українською чи російською) 
\bibitem{k3} Author1 A.A., Author2 B.B., Author3 C.C. English translation of title of the book. PublishingHouse, City, Year. (in Ukrainian) або (in Russian) 

% *** СТАТТЯ (в оригіналі англійською) (обов'язково вказувати doi, якщо є) 
\bibitem{k4} Author1 A.A., Author2 B.B., Author3 C.C. \emph{Title of the article}. Title of the Journal Year, \textbf{Volume} (Number), PageF--PageL. doi:???????????? 

% *** СТАТТЯ (в оригіналі українською чи російською) (обов'язково вказувати doi, якщо є) 
\bibitem{k5} Author1 A.A., Author2 B.B., Author3 C.C. \emph{English translation of title of the article}. Title of the Journal Year, \textbf{Volume} (Number), PageF--PageL. doi:???????????? (in Ukrainian) або (in Russian) 

% *** СТАТТЯ (переклад англійською мовою оригінального українського чи російського видання) (обов'язково вказувати doi, якщо є) 
\bibitem{k41} Author1 A.A., Author2 B.B., Author3 C.C. \emph{Title of the article}.Title of the Journal Year, \textbf{Volume} (Number), PageF--PageL. doi:???????????? (translation of Transliteration of Journal Title Year, \textbf{Volume} (Number), PageF--PageL. doi:???????????? (in Ukrainian) або (in Russian))

% *** ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
\bibitem{k6} Author1 A.A., Author2 B.B. Title of abstract. In: Editor1 A.A., Editor2 B.B. (Eds.) Proc. of the Intern. Conf. ``Title of the Conference'', City, Country, Month DateF--DateL, Year, PublishingHouse, City, Year, PageF--PageL.

8. Використана література подається загальним списком в алфавітному порядку додатково англійською мовою.

Положення про конфіденційність

 Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.