Галузь та проблематика

"Буковинський математичний журнал" публікує оригінальні статті англійською та українською мовами з математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, математичного моделювання та обчислювальних методів.

Процес рецензування

Процес рецензування складається з декількох етапів. Здійснюється внутрішнє і зовнішнє рецензування рукопису. Перший етап (внутрішнє) рецензування рукопису статті – стаття розглядається експертами зі складу членів редакційної колегії журналу. Другий етап – редколегія організує проведення незалежного (зовнішнього) рецензування рукопису статті авторитетним вченим, провідним фахівцем у відповідній галузі науки. Остаточний висновок щодо включення рукопису у відповідний номер журналу вирішується редколегією. 

Редакційні правила та технічні вимоги до рукописів статей обумовлені критеріями для включення Журналу до “Переліку провідних наукових фахових  видань Україниˮ та міжнародних аналітичних баз даних з урахуванням:

 вимог до наукових фахових видань України (наказ МОН України №1111 про порядок формування Переліку наукових фахових видань);
 положення про періодичне видання НАН України (постанова Президії НАН України №283) ;
 наукових напрямів Журналу (тематичній спрямованості), які встановлено Свідоцтвом про державну реєстрацію;
 умов відповідності рукописей статей діючим вимогам ДАК МОН України (Постанови президії ДАК України № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК Україниˮ (Бюлетень ВАК України. −2003.  − № 1), національним стандартам бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічній запис. Бібліографічній опис. Загальні вимоги та правила складанняˮ) та іншим нормативно-правовим актам України;
‒ національних та міжнародних нормативних документів з підвищення рівня доступності українського інформаційного продукту світовій спільноті (закон України “Про видавничу справуˮ); 
 правил для авторів та технічних вимог, встановлених у виданні.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.