Universytetska str., 28
Chernivtsi
Ukraine

58012

Phone. (0372) 58-48-64
E-mail: b.yashan@chnu.edu.ua

Основна контактна особа

Yashan B.O.

Супровід та підтримка

Yashan B.O.