(1)
Melnyk, V.; Maslyuchenko, V. Про проміжні многозначні функції. BMJ 2019, 7.