(1)
Gorodetskiy, V.; Kolisnyk, R.; Shevchuk, N. УЗАГАЛЬНЕНІ ПРОСТОРИ ТИПУ S ТА S’. BMJ 2023, 11, 7-25.