Буковинський математичний журнал

"Буковинський математичний журнал" - вітчизняне друковане періодичне наукове видання, що видається Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича з 2013 року.

"Буковинський математичний журнал" є правонаступником видання "Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Математика»", що видавалося з 1999 по 2012 рр.

"Буковинський математичний журнал" публікує оригінальні статті англійською та українською мовами з математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, математичного моделювання та обчислювальних методів.

"Буковинський математичний журнал" входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

"Буковинський математичний журнал" реферується Zentralblatt MATH.


Том 5, № 1-2 (2017)

Буковинський математичний журнал. – T. 5, № 1–2. – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т, 2017. – 162 с.

Журнал входить до перелiку наукових фахових видань України

Друкується за ухвалою Вченої ради Чернiвецького нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича

Журнал публiкує оригiнальнi статтi англiйською та українською мовами за спецiальностями: математичний аналiз, диференцiальнi рiвняння, теорiя ймовiрностей i математична статистика, математичне моделювання та обчислювальнi методи

Реферується Zentralblatt MATH 

Редколегія:

Городецький В.В., д. ф.-м.н, проф.; – вiдповiдальний за випуск, науковий редактор (Україна); 

Бiгун Я.Й., д. ф.-м.н, проф. (Україна);

Бойчук О.А., д. ф.-м.н, проф., чл.-кор. НАНУ (Україна); 

Григоркiв В.С., д. ф.-м.н, проф. (Україна); 

Григорчук Р.I., д. ф.-м.н, проф. (США); 

Зарiчний М.М., д. ф.-м.н, проф. (Польща); 

Зелiнський Ю.Б., д. ф.-м.н, проф. (Україна);

Iвасишен С.Д., д. ф.-м.н, проф. (Україна); 

Козаченко Ю.В., д. ф.-м.н, проф. (Україна); 

Королюк В.С., д. ф.-м.н, проф., академiк НАНУ (Україна); 

Лопушанський О.В., д. ф.-м.н., проф. (Польща); 

Матiйчук М.I., д. ф.-м.н, проф. (Україна);

Маслюченко В.К., д. ф.-м.н, проф. (Україна);

Перестюк М.О., д. ф.-м.н, проф., академiк НАНУ (Україна); 

Петришин Р.I., д. ф.-м.н, проф. (Україна); 

Попов М.М., д. ф.-м.н, проф. (Україна);

Пукальський I.Д., д. ф.-м.н, проф. (Україна);

Скаскiв Б.О., д. ф.-м.н, проф. (Україна);

Слюсарчук В.Ю., д. ф.-м.н, проф., чл.-кор. НАНУ (Україна);

Сопронюк Ф.О., д. ф.-м.н, проф. (Україна); 

Станжицький О.М., д. ф.-м.н, проф. (Україна); 

Станек С., д. ф.-м.н, проф. (Чехiя);

Теплiнський Ю.В., д. ф.-м.н, проф. (Україна); 

Царков Є.Ф., д. ф.-м.н, проф. (Латвiя); 

Черевко I.М., д. ф.-м.н, проф. (Україна);

Ясинський В.К., д. ф.-м.н, проф. (Україна);

Соваж О. – вiдповiдальний секретар (Україна). 

Зміст

Статті

ДЕЯКI ВЛАСТИВОСТI НАБЛИЖЕНЬ ГIЛЛЯСТОГО ЛАНЦЮГОВОГО ДРОБУ СПЕЦIАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ З НЕДОДАТНИМИ ЧАСТИННИМИ ЧИСЕЛЬНИКАМИ PDF
Т. М. Антонова, С. М. Возна
СИЛЬНО σ-МЕТРИЗОВНI ПРОСТОРИ Є СУПЕР σ-МЕТРИЗОВНИМИ PDF
І. Я. Банах, Т. О. Банах
ОБЕРНЕНА ЗАДАЧА ДЛЯ ДВОВИМIРНОГО АНIЗОТРОПНОГО ПАРАБОЛIЧНОГО РIВНЯННЯ ЗI СЛАБКИМ ВИРОДЖЕННЯМ PDF
В. Власов
УЗАГАЛЬНЕНI ПРОСТОРИ ТИПУ S PDF
В. В. Городецький, Г. П. Вережак
ПРО СУМУ ВУЗЬКОГО ТА СКIНЧЕННОВИМIРНОГО ОПЕРАТОРIВ НА ВЕКТОРНИХ ҐРАТКАХ PDF
Г. І. Гуменчук, М. М. Попов
IНВАРIАНТНI МНОЖИНИ РОЗШИРЕНЬ ДИНАМIЧНИХ СИСТЕМ НА МНОГОВИДАХ PDF
І. М. Грод, В. Л. Кулик
ВЛАСТИВОСТI ОБ’ЄМНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ДЛЯ ВИРОДЖЕНИХ 2b-ПАРАБОЛIЧНИХ РIВНЯНЬ ТИПУ КОЛМОГОРОВА PDF
В. С. Дронь, С. Д. Iвасишен
КРИТЕРIЙ РОЗЩЕПЛЕННЯ У ПРОСТОРI ПЕЛI - ВIНЕРА PDF
В. М. Дiльний, Х. О. Гук
ПРО РОЗПОДIЛ ЗНАЧЕНЬ ФУНКЦIЙ ВЕЙЄРШТРАССА ТА ЕЛIПТИЧНИХ ФУНКЦIЙ PDF
М. Є. Коренков, Ю. І. Харкевич
ПРО ПЕРЕТВОРЕННЯ ОПЕРАТОРА БЕССЕЛЯ В ПРОСТОРАХ АНАЛIТИЧНИХ ФУНКЦIЙ PDF
Ю. С. Лiнчук
ON THE THEORY OF GENERALIZED EVEN TOEPLITZ KERNELS ON THE FINITE INTERVAL PDF
O. V. Lopotko
ПРО СЕКВЕНЦIАЛЬНО НЕПЕРЕРВНI ФУНКЦIЇ PDF
В. К. Маслюченко, О. Г. Фотiй
IНТЕРПОЛЯЦIЯ ГАРМОНIЗОВАНИХ ПРОЦЕСIВ ЗА СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ З ШУМОМ PDF
М. П. Моклячук, В. І. Остапенко
ПРО ГЛОБАЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ДЕЯКОГО НЕОДНОРIДНОГО ДИФЕРЕНЦIАЛЬНОГО РIВНЯННЯ З ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ, ЩО МIСТИТЬ ВIДХИЛЕННЯ ЗА ЧАСОМ PDF
Л. М. Сергєєва
ТЕОРЕМИ ПРО НЕРУХОМУ ТОЧКУ ДЛЯ РОЗТЯГУВАЛЬНИХ ВIДОБРАЖЕНЬ PDF
В. Ю. Слюсарчук
ДВОТОЧКОВА КРАЙОВА ЗАДАЧА ДЛЯ СИСТЕМИ З БАГАТЬМА ПЕРЕТВОРЕНИМИ АРГУМЕНТАМИ PDF
М. П. Фiлiпчук
ON SOME GENERALIZATIONS OF P-LOXODROMIC FUNCTIONS PDF
A. Ya. Khrystiyanyn, Dz. V. Lukivska
ПРО НЕЛОГАРИФМIЧНI РОЗВ’ЯЗКИ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНОГО РIВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ PDF
О. В. Шавала
НЕЛОКАЛЬНА БАГАТОТОЧКОВА ЗА ЧАСОМ ЗАДАЧА ДЛЯ ЕВОЛЮЦIЙНИХ ПСЕВДОДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ IЗ ЗМIННИМИ СИМВОЛАМИ PDF
А. О. Широковських


ISSN: 2309-4001