Буковинський математичний журнал

"Буковинський математичний журнал" - вітчизняне друковане періодичне наукове видання, що видається Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича з 2013 року.

"Буковинський математичний журнал" є правонаступником видання "Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Математика»", що видавалося з 1999 по 2012 рр.

"Буковинський математичний журнал" публікує оригінальні статті англійською та українською мовами з математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, математичного моделювання та обчислювальних методів.

"Буковинський математичний журнал" входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

"Буковинський математичний журнал" реферується Zentralblatt MATH.

Журнал виходить двічі на рік.


Том 5, № 3-4 (2017)

Буковинський математичний журнал. 2017 рік. Том 5, № 3-4

Зміст

Статті

МЕТРИЧНИЙ ПРОСТIР IЄРА, ТЕОРЕМА IСНУВАННЯ ТА ЦIЛI ФУНКЦIЇ ОБМЕЖЕНОГО L-IНДЕКСУ ЗА СУКУПНIСТЮ ЗМIННИХ PDF
А. І. Бандура, О. Б. Скаскiв
IМПУЛЬСНА КРАЙОВА ЗАДАЧА ДЛЯ IНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ З ВИРОДЖЕНИМ ЯДРОМ. НЕКРИТИЧНИЙ ВИПАДОК PDF
І. А. Бондар, М. І. Громяк
ПРО ОДНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАДАЧI КОШI ДЛЯ ЕВОЛЮЦIЙНИХ РIВНЯНЬ З ГАРМОНIЙНИМ ОСЦИЛЯТОРОМ PDF
Г. П. Вережак
ПРО ПОБУДОВУ АСИМПТОТИКИ РОЗВ’ЯЗКУ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧI ДЛЯ ЛIНIЙНОЇ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНОЇ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ У ВИПАДКУ КРАТНОГО СПЕКТРА ГОЛОВНОГО ОПЕРАТОРА PDF
М. Б. Вiра
ВЛАСТИВОСТI ПОВIЛЬНО ЗМIННИХ РОЗВ’ЯЗКIВ IСТОТНО НЕЛIНIЙНИХ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ PDF
Г. А. Гержановська
СКРIЗЬ РОЗРИВНI НАРIЗНО ПОЛIНОМIАЛЬНI ФУНКЦIЇ НА ДОБУТКАХ ВСЮДИ ЩIЛЬНИХ ПIДМНОЖИН ЧИСЛОВОЇ ПРЯМОЇ PDF
Г. П. Горбаль, В. К. Маслюченко
ПЕРЕТВОРЕННЯ БЕССЕЛЛЯ У ПРОСТОРАХ ТИПУ S PDF
В. В. Городецький, Т. І. Готинчан
ОДНОСТАЙНО-ПОСТУПАЛЬНИЙ РУХ СИСТЕМ ВIДЛIКУ В УНIВЕРСАЛЬНИХ КIНЕМАТИКАХ PDF
Я. І. Грушка
ПРО ЗБIЖНIСТЬ БАГАТОВИМIРНОГО J-ДРОБУ З НЕРIВНОЗНАЧНИМИ ЗМIННИМИ PDF
Р. І. Дмитришин
АПРОКСИМАЦIЯ РОЗВ’ЯЗКIВ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ЛIНIЙНИХ IНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ IЗ БАГАТЬМА ЗАПIЗНЕННЯМИ PDF
А. Б. Дорош, І. М. Черевко
ДОСТАТНI УМОВИ IСНУВАННЯ КУТОВОЇ υ-ЩIЛЬНОСТI НУЛIВ ЦIЛИХ ФУНКЦIЙ В ТЕРМIНАХ ХАРАКТЕРИСТИК ЇХ ЛОГАРИФМIЧНОЇ ПОХIДНОЇ PDF
М. В. Заболоцький, М. Р. Мостова
MODULO-ELLIPTIC AND MODULO-LOXODROMIC FUNCTIONS PDF (English)
A. Ya. Khrystiyanyn, Dz. V. Lukivska
ПРО АБСЦИСИ ЗБIЖНОСТI РЯДIВ ДIРIХЛЕ З ВИПАДКОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ ТА КОЕФIЦIЄНТАМИ PDF
А. О. Куриляк, О. Б. Скаскiв, Н. Ю. Стасiв
ON A GENERALIZATION OF LEIBNITZ’S RULE FOR THE SECOND-ORDER DERIVATIVE ON THE CASE OF FUNCTIONALS PDF (English)
Yu. S. Linchuk
IНТЕГРАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ПАРИ МIШАНИХ ДОДАТНО ВИЗНАЧЕНИХ ФУНКЦIЙ ДВОХ ЗМIННИХ PDF
О. В. Лопотко
MYKHAILO KRAVCHUK - PRIDE AND GLORY OF UKRAINIAN SCIENCE (27.09.1892 - 9.03.1942) PDF (English)
Volodymyr Maslyuchenko, Petro Zaderei, Galyna Nefodova, Julia Shtenda, Nadiia Zaderei
ПРО ТОЧКИ ДИФЕРЕНЦIЙОВНОСТI ЗА ФРЕШЕ PDF
В. К. Маслюченко, Н. І. Томащук
ПРО ЗВ’ЯЗОК МIЖ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМИ РОЗВ’ЯЗКАМИ ПАРАБОЛIЧНИХ РIВНЯНЬ I РIВНЯНЬ З ДРОБОВИМИ ПОХIДНИМИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
М. І. Матiйчук
ПРО СПIВВIДНОШЕННЯ МIЖ МАКСИМАЛЬНИМИ ЧЛЕНАМИ ДВОХ ЦIЛИХ РЯДIВ ДIРIХЛЕ ТА ВЛАСТИВОСТI ТЕЙЛОРОВИХ КОЕФIЦIЄНТIВ ЦIЛИХ ФУНКЦIЙ PDF
О. М. Мулява, М. М. Шеремета
НАБЛИЖЕННЯ АНАЛIТИЧНИХ ПЕРIОДИЧНИХ ФУНКЦIЙ ПОВТОРНИМИ СУМАМИ ВАЛЛЕ ПУССЕНА PDF
О. О. Новiков, О. Г. Ровенська
IНТЕГРАЛЬНI МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕННЯ ЗБIЖНОСТI ПОДВIЙНИХ РЯДIВ PDF
В. Ю. Слюсарчук
ЗАДАЧА НА ВЛАСНI ЗНАЧЕННЯ ПРИ СИНГУЛЯРНИХ НЕ СИМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕННЯХ PDF
Г. В. Тугай
ПРО МОДЕЛЬНУ КРАЙОВУ ЗАДАЧУ З ВЕКТОРНОЮ ВАГОЮ PDF
Н. І. Турчина, С. Д. Iвасишен
ПРО ПОВНОТУ СИСТЕМ ФУНКЦIЙ, ПОРОДЖЕНИХ ФУНКЦIЄЮ БЕССЕЛЯ PDF
О. В. Шавала
ПРО НАБЛИЖЕННЯ ПЕРIОДИЧНИХ ФУНКЦIЙ КЛАСУ Hω IНТЕРПОЛЯЦIЙНИМИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ПОЛIНОМАМИ З ПАРНОЮ КIЛЬКIСТЮ ВУЗЛIВ НА ПЕРIОДI PDF
І. Р. Ковальчук
ЗАДАЧА З БАГАТОТОЧКОВИМИ УМОВАМИ ДЛЯ ПАРАБОЛIЧНОГО РIВНЯННЯ ЗI ЗМIННИМИ КОЕФIЦIЄНТАМИ PDF
І. Р. Тимкiв


ISSN: 2309-4001